Verksamhetsplan

 

Föreningsidé

Verksamheten i Luleå BS syftar till att tillgodose alla
medlemmars önskemål om att få skjuta pilbåge i alla olika former
som förekommer, inom World Archery. Verksamheten skall därför
bedrivas på ett sådant sätt att alla medlemmars olika ambitioner
kan tillmötesgås på ett tillfredsställande sätt. Det skall också
vara möjligt för alla medlemmar att delta och påverka utformningen
av verksamheten, både i stort och smått.

Flickor och pojkars intresse för bågskytte skall uppmuntras och
stödjas och ungdomarna skall fostras till en positiv utveckling,
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Föreningen ska aktivt arbeta för att verksamheten ska vara
tillgänglig för funktionshindrade.

Utbildning, utveckling och stöd till alla ledare inom föreningen
skall prioriteras. Föreningens ledare skall ha förmågan att skapa
en trygg social plattform som ger alla en förutsättning för att
utvecklas som bågskytt. Det skall läggas stor vikt vid uppförande,
såväl under träningar som under tävlingar.

Föreningens verksamhet får inte strida mot Svenska
Bågskytteförbundets(SBF)och Riksidrottsförbundets(RF) stadgar eller
normer.

Målbild

Klubben ska vara den dominerande bågskytteklubben i
Norrbotten.

Luleå BS ska vara en stabil förening med bra ledare och duktiga
skyttar. Klubben är därmed den som regionens talanger söker sig
till för att utvecklas.

Stabiliteten är följden av att Luleå BS har en stark verksamhet med
engagerade ledare. Samarbetet med de andra klubbarna i regionen är
också väl utvecklat. Klubben är känd för att uppmuntra och utveckla
skyttarnas sociala ansvarstagande i samma mån som
bågskyttekunnandet.

Alla ambitionsnivåer, både individuella och kollektiva,
respekteras. Alla medlemmar har möjlighet att yttra sig i ärenden
som berör hela klubben. Ungdomsverksamheten bygger på att alla som
vill skjuta pilbåge skall få göra det utifrån sina
förutsättningar.

Klubbens ledare ska ha genomgått SBF STEG 1 och 2 utbildningar för
ledare. Varje träning ska det finnas en möjlighet att rådfråga en
utbildad tränare. Minst en ledare från klubben har genomgått
HTU.

I klubben finns utbildade domare.

Föräldrarna till ungdomar som skjuter deltar naturligt i
utformningen av verksamheten.

Klubben tar ett samhällsansvar för fostran av medlemmarna.

Alla skyttar i klubben är också betalande medlemmar och omfattas
därmed av alla de regler som omger verksamheten.

Föräldrarna till ungdomar som skjuter medverkar i utformningen av
klubbens regler för uppförande. Förväntningarna på ledarnas
insatser, medlemmarnas uppträdande och föräldrarnas medverkan görs
tydliga i ”förväntansdokument”.

Klubben tolererar inte att någon medlem uppför sig illa i samband
med klubbens verksamhet. Om så skulle ske leder det till en
skriftlig varning och en tids avstängning från verksamheten. RF:s
regler ska följas i dessa ärenden.

Klubben tar aktivt avstånd från
narkotika och dopning.
Alla klubbens medlemmar ska vara medvetna om vad
dopning är och  följa de riktlinjer
som SBF och RF gett ut.

Anläggningarna motsvarar verksamhetens behov.

Alla skyttar har tillgång till ändamålsenliga banor för
träningar och tävlingar. Bågfältet har blivit fullt utbyggt med
jakt, fält samt en World Archery-utomhusbana, Bågvallen. En
inomhusbana, Båghallen, finns tillgänglig med samlingslokal med
kök/pentry samt med omklädnings- och
förvaringsutrymmen.

Inom- och utomhusbanorna är handikapp anpassad.

I närheten till inomhusbanan finns det en ”pro-shop” med
möjlighet för klubbens medlemmar att kunna köpa utrustningar till
rabatterade priser samt att kunna få tekniska råd för den egna
utrustningen.

God balans i ekonomin.

De tillgängliga ekonomiska resurserna är styrande för klubbens
satsningar.  Målsättningen för klubbensekonomi ska vara att
den möjliggör sportsliga framgångar.

Mål

Verksamheten

 • Klubben har minst 3 medaljer årligen på Svenska Mästerskap.
 • Klubben har minst 1 medalj årligen internationellt.
 • Klubben har stått som arrangör för en SM deltävling fram till 2015.
 • Klubben har en egen inomhus tävling, igen, där delar av Sverige eliten deltar från och med 2014.
 • Klubben har individuella utvecklingsprogram för juniorer år 2013.
 • Klubben har tydligt formulerade regler för uppträdande i samband med klubbens aktiviteter från år 2007. Dessa är kända av samtliga medlemmar.
 • Klubben genomfört ”Vaccinering klubben mot Dopning” år 2013.

Ledare

 • Det finns arbetsbeskrivningar för alla ledaruppdrag i klubben år 2013.
 • Klubbens ledare har genomgått en ledarutbildning från år 2011.
 • Alla utbildningserbjudanden som kommer till klubben vidarebefordras till samtliga ledare.
 • Klubben erbjuder en intern tränarutbildning till alla ledare som så önskar.

Medlemmar

 • Klubbens medlemsantal ska öka årligen.
 • Medlemsantalet ska årligen vara över 100.
 • Klubben har en plan för skytteutbildningen på olika nivåer.
 • Föreningen erbjuder extra träning för dem som så önskar.
 • Föreningen erbjuder gren specifika skytteträningar.
 • Medlemmarna i föreningen arbetar ideellt.
 • Medlemmarna ska stimuleras till att öka sitt deltagande i
  föreningens aktiviter.

Föräldrar

 • Ett föräldramöte genomförs årligen, för diskussion om
  verksamhetsplanering samt diskussion om förväntningar på ledare,
  föräldrar och skyttar.

Anläggningar

 • Bågfältet utvecklas under våren och färdigställs 2013.
 • Bågvallen utvecklas under 2013.
 • Klubben verkar för att skyttar fortsättningsvis ska kunna
  disponera en egen hall för inomhusskytte.

Ekonomi

 • Samtliga medlemmar i klubben genomför sin verksamhet inom
  den givna ekonomiska ramen.
 • Investeringar genomförs endast om ekonomin tillåter.
 • Alla klubbens ledare skall känna till de attestinstruktioner som fastställts av klubbstyrelsen.

Verksamhetsplan

 • Verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument som fastställs på årsmötet.
 • Den fastställda verksamhetsplanen är det leddokument som
  ska följas under året och ska genomsyra verksamheten.

Denna verksamhetsplan antogs vid vårt årsmöte 2013-03-24